Hírek
 • a minimum-járulékalapról, a járulékfizetési kötelezettségről, a bejelentési feltételekről
 • a 15 %-os áfa kulcs 2006. szeptember 1-jével 20 %-ra történő emelésével kapcsolatos
 • az egészségbiztosítási járulék nevének és mértékének változásáról
 • Nyelvválasztás
  rek
  a 15 %-os áfa kulcs 2006. szeptember 1-jével 20 %-ra történő emelésével kapcsolatos
  Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: áfa törvény) 2006. évközi módosításáról rendelkező, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény (továbbiakban: módosító törvény) 228. §-ának (2) bekezdése értelmében 2006. szeptember 1-jén hatályát veszti az áfa törvény 28. § (2) bekezdése, valamint a 44. § (2) bekezdésének b) pontja, az 1. számú mellékletének I. része - vagyis a 15 %-os adómérték és a 13,04 %-os visszaszámított kulcs, valamint a 15 %-os adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások körét tartalmazó melléklet rész. Ugyanezen 228. § (3) bekezdése értelmében a 15 %-os adókulcsot hatályon kívül helyező (2) bekezdés rendelkezéseit első ízben - a 228. § (4) - (9) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel - azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog 2006. augusztus 31. napját követően keletkezik.

  A helyes adómérték meghatározásánál elsődleges tehát az, hogy az adófizetési kötelezettség (levonási jog) keletkezésének időpontja 2006. szeptember 1-jét megelőzi vagy 2006. augusztus 31-ét követi. Amennyiben 2006. szeptember 1-jét megelőzi, akkor az áfa törvény 1. számú mellékletének I. részében felsorolt termékek és szolgáltatások értékesítése esetén még a 2006. augusztus 31. napján hatályos 15 %-os adómértéket kell alkalmazni.

  Amennyiben az adófizetési kötelezettség (levonási jog) keletkezésének időpontja 2006. augusztus 31. napját követi, akkor a módosító törvény 228. §-ának (4) - (9) bekezdéseiben foglalt néhány eltéréssel - ilyen az ún. elszámolási időszakhoz kötődő ügyletek valamint a folyamatosan teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás egyes meghatározott esetei és a bérbeadás - a 20 %-os adómérték alkalmazandó.

  A módosító törvény nem hoz e főszabálytól eltérő olyan rendelkezést, amely már a 2006. szeptember 1-jét megelőzően keletkezett adókötelezettség esetén is előírná a 20 %-os adómérték alkalmazását. A módosító törvény 228. § (4) - (6) bekezdésében szabályozott külön átmeneti rendelkezések arról rendelkeznek, hogy a hatálybalépés - 2006. szeptember 1-je - után keletkezett adókötelezettségek esetén (az "átnyúló" időszakok tekintetében) még mely esetben kell alkalmazni a "régi" 15 %-os adómértéket.

  Ezek az esetek az egyes szolgáltatástípusoknál a következők:

  Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás [módosító törvény 228. § (6) bekezdés]

  Folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál az áfa törvény 16. § (6) bekezdése szerint az adókötelezettség a részkifizetés esedékességének az időpontjában keletkezik. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan teljesített szolgáltatás utáni adókötelezettség - a megrendelőnél a levonható adó - az adófizetési kötelezettség keletkezési időpontját (a részkifizetés esedékességének napját, mint teljesítési időpontot) tartalmazó adóelszámolásban (bevallásban) szerepeltetendő.

  a.) Amennyiben a fizetés esedékessége 2006. szeptember 1-jét megelőző időszakra esik, akkor az adófizetési kötelezettség is azon a napon keletkezik, ezért az adó mértéke a teljes időszak vonatkozásában 15 %. (Függetlenül attól, hogy számlálóleolvasással vagy nem számlálóleolvasással határozzák meg az esedékes díjat, mivel a módosító törvény nem ad lehetőséget a 20 %-os adómérték alkalmazására azokban az esetekben, amikor az adókötelezettség keletkezési időpontja 2006. szeptember 1-je előtti.)

  Például, ha a tényleges időszak 2006. augusztus 25-től szeptember 24-ig terjed és a díjfizetés esedékessége, így a számla teljesítési időpontja 2006. augusztus 30-a, akkor az adó mértéke a teljes időszak vonatkozásában 15 %, amely a 2006. augusztusi (negyedéves adóbevallásra kötelezett adóalany esetében a III. negyedéves) bevallásban szerepeltetendő.

  b.) Amennyiben a fizetés esedékessége 2006. augusztus 31-ét követi, akkor az adókötelezettség is e napot követően keletkezik.

  ba.) Az adó mértékének meghatározásához a módosító törvény 228. § (6) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. E törvényhely külön rendelkezést tartalmaz azokra az esedékes ellenértékekre illetve időszakokra, amikor a teljesítés mérése számlálóleolvasás útján történik és nincs a számlálóleolvasásnál rövidebb időszakonkénti ár- és díjfizetés. Ilyenkor az adó mértékét a módosító törvény hivatkozott bekezdésének első mondata szerint a leolvasási időszak első napja határozza meg, vagyis hogy a teljes leolvasási időszak 2006. augusztus 31. napját követi-e vagy sem. Amennyiben igen, - azaz már a kezdőnap is 2006. augusztus 31-ét követi - akkor már az új adómértéket, a 20 %-ot kell alkalmazni. Amennyiben nem, - tehát az időszak még 2006. szeptember 1-jét megelőzően kezdődik - akkor a „régi” 15 %-os adómérték alkalmazandó. Amennyiben tehát a kezdő nap 2006. szeptember 1-je el?tti napra esik, akkor a teljes időszakra 15 %-os áfa kulcs vonatkozik, ha 2006. augusztus 31-et követi, akkor a teljes időszakra 20 %. Időszakon belüli megosztás tehát nem lehetséges ennél a díj megállapításnál.

  Ez a már közölt példa esetében - 2006. szeptember 10-én esedékes díjfizetést alapul véve - azt jelenti, hogy az adókötelezettség 2006. szeptember 10-én keletkezik, azonban az adó mértéke a teljes időszak vonatkozásában 15 %, hiszen a leolvasási időszak kezdő napja - 2006. augusztus 25. - 2006. augusztus 31. napját megelőzi.

  bb.) Abban az esetben, ha nem számlálóleolvasással határozzák meg az időszaki díjat, illetve ugyan leolvasás útján, de a számlálóleolvasásnál gyakoribb a díjfizetés, akkor az időszaki díjat a fizetendő adó megállapítása során ketté kell bontani: az esedékes díj hatálybalépést megelőző időszakra eső része 15 %-os adómértékkel, a hatályba lépést követő időszakra eső része 20 %-os adókulccsal adózik a teljesítés (a részkifizetés esedékességének) időpontjában (módosító törvény 228. § (6) bekezdés második mondata).

  A példa szerinti esetben ez azt jelenti, hogy 2006. szeptember 10-én esedékes díjfizetés esetén a szeptember 10-ei teljesítési időpontú számlában 15 %-os adómértékkel szerepeltetendő a 2006. augusztus 25-31-ig terjedő időszakra eső ellenérték, míg 20 %-os adómértékkel a 2006. szeptember 1-jétől 24-ig terjed? időszakra eső díj.
  A már ismertetett rendelkezések szerint azonban e szabály alkalmazásának is feltétele az, hogy az adókötelezettség 2006. augusztus 31-jét követően keletkezzen.
  Amennyiben ugyanezen tényleges időszak utáni díjfizetés 2006. augusztus 31-ig bezárólag esedékes - így az adókötelezettség keletkezési időpontja 2006. szeptember 1-jét megelőzi -, akkor a korábban már idézett általános hatályba léptető rendelkezés [módosító törvény 228. § (3) bekezdés] értelmében a teljes időszak díjára az akkor hatályos 15 %-os adókulcsot kell felszámítani.

  Folyamatosan teljesített szolgáltatások saját nevében más javára történő, az áfa törvény 8. § (4) bekezdés szerinti közvetítése esetén hasonló módon kell meghatározni az adókötelezettséget. A továbbszámlázás során megjelölt fizetési esedékességi időpontot, mint teljesítési időpontot tartalmazó áfa bevallás során kell szerepeltetni a szóban forgó tételt, az adó mértékét az a) b) pontokban tárgyalt szabályok alapján kell megállapítani.


  Az áfa törvény 16. § (11) bekezdése szerint adózó (ún. elszámolási időszakhoz kötött) szolgáltatások, értékesítések [módosító törvény 228. § (4) bekezdés]

  Az áfa törvény 16. § (11) bekezdése szerint amennyiben a felek által kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésekről nyújtott szolgáltatásokról időszakonként számolnak el, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja - fő szabály szerint - a felek közötti elszámolás napja.
  E szolgáltatásokra, értékesítésekre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket a módosító törvény már említett általános hatálybaléptetést meghatározó 228. § (3) bekezdésén túlmenően a (4) bekezdés tárgyalja. Ennek értelmében ha az adófizetési kötelezettség keletkezésének megállapítására az áfa-törvény 16. §-ának (11) bekezdése az irányadó, és az adófizetési kötelezettség 2006. augusztus 31. napját követően keletkezik, továbbá a felek közötti elszámolási időszak kezdőnapja 2006. szeptember 1. napját megelőzi, az áfa-törvénynek a 2006. szeptember 1. napját megelőző napon hatályos 28. §-a (2) bekezdését, valamint 44. § (2) bekezdése b) pontját a felek adott elszámolási időszakára vonatkozóan még alkalmazni kell.

  E törvényhelyek összefüggéséből adódóan,

  a.) amennyiben az adókötelezettség keletkezési időpontja azaz a felek közötti elszámolás napja 2006. szeptember 1-jét megelőzi, a teljes időszak vonatkozásában 15 %-os adómértéket kell alkalmazni, függetlenül attól hogy az időszak ténylegesen mikorra esik;

  b.) amennyiben az adókötelezettség keletkezési időpontja (az elszámolás napja) 2006. augusztus 31-ét követi, a felek által alkalmazandó adómértéket a tényleges időszak első napja határozza meg. (Ha 2006. szeptember 1-je előtt kezdődik az időszak, akkor 15 %-os adókulccsal kell - a teljes időszaki díjat - számlázni, ha 2006. szeptember 1-je vagy azt követő a kezdő nap, akkor a teljes időszak 20 %-os áfa-val adózik.)

  E szabály tehát csak megfogalmazásában eltérő, tartalmában teljesen azonos a bérbeadásra valamint a számlálóleolvasás útján megállapított díjfizetéssel kísért folyamatosan teljesített szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezésekkel (azzal a különbséggel, hogy az adókötelezettség itt fő szabály szerint a felek közötti elszámolás időpontjában [illetőleg az áfa törvény 16. § (11) bekezdésben meghatározott időpontban] keletkezik.

  Például, ha a szolgáltatási díjról a szolgáltató a megrendelővel időszakonként visszatérően számol el, és a szolgáltatás havi elszámolásának megállapodás szerinti időpontja 2006. szeptember 10. - mely az adófizetési kötelezettség keletkezési időpontja is egyben - , és az elszámolással érintett időszak augusztus 1-31-ig terjedt, akkor az adómértéke 15 % lesz. Amennyiben a 2006. szeptember 10-ei elszámolási időponttal a 2006. szeptember 1-től 30-ig terjedő időszakot számolják el, az adó mértéke már 20 % lesz.


  A 2006. évközi módosításnál már van speciális átmeneti rendelkezés az ÁFA törvény 16. § (14) bekezdése szerint adózó bérbeadásra, így a módosító törvény már hivatkozott általános hatályba léptető rendelkezését és az átmeneti rendelkezést is figyelembe kell venni az "áthúzódó" időszaki bérleti díjak megítélésénél [módosító törvény 228. § (5) bekezdés].

  Bérbeadásnál az áfa törvény 16. § (14) bekezdése szerint a bérleti díj fizetésének esedékességekor keletkezik az adókötelezettség. Abban az esetben tehát, ha az adófizetési kötelezettség keletkezésének megállapítására az áfa-törvény 16. §-ának (14) bekezdése az irányadó, és az adófizetési kötelezettség 2006. augusztus 31. napját követően keletkezik, továbbá az egyes részkifizetésekkel érintett bérbeadási időszak kezdőnapja 2006. szeptember 1. napját megelőzi, az áfa-törvénynek a 2006. szeptember 1. napját megelőző napon hatályos 28. §-a (2) bekezdését, valamint 44. § (2) bekezdés b) pontját (vagyis 15 %-os adómértéket, mely alá tartozó lehet az ingatlannak minősülő sportlétesítmények sportcélú bérbeadása) a felek adott bérbeadási időszakára vonatkozóan még alkalmazni kell.

  Ebből következően:

  a.) a 2006. szeptember 1-je előtt esedékes díjfizetéssel kísért bérleti időszak tekintetében 15 %-os adómértéket kell alkalmazni (tekintet nélkül a szóban forgó díjfizetéssel érintett időszak tényleges - fizikai - teljesítésének időpontjára);
  b) az átmeneti rendelkezésekkel érintett ügyleteknél hogyha a bérleti díj fizetésének esedékessége 2006. szeptember 1-je, vagy azt követő időpont, minden esetben vizsgálni kell, hogy a tényleges időszak kezdőnapja mikorra esik. Amennyiben az a 2006. szeptember 1. napját megelőzi, a felek adott bérbeadási időszakára a 15 %-os adómértéket még alkalmazni kell.
  Például a 2006. szeptember 10-i részkifizetés esedékességgel számlázandó, 2006. augusztus 21 - szeptember 20-ig terjedő bérleti időszakot terhelő bérleti díj esetében az adó mértéke 15 %. Azonban ha a 2006. szeptember 10-i esedékességű bérleti díjat a 2006. szeptember 1-től szeptember 31-ig terjedő bérleti időszakra vonatkozóan szedik be, akkor az áfa mértéke már 20 %.


  Az adókulcs emeléssel összefüggésben még a következő általános szabályokra kell figyelemmel lenni:

  Az átmeneti rendelkezésekkel nem érintett termékértékesítésekre, szolgáltatásnyújtásokra az adókötelezettség keletkezésének időpontjában (a teljesítés időpontjában) érvényes adómérték vonatkozik, függetlenül attól, hogy a számlát mikor állítják ki.

  A helyesbítő számla teljesítési időpontja az eredeti számla teljesítési időpontjával egyezik meg, így az adókulcsot is ez a dátum határozza meg, tekintet nélkül arra, hogy az áfa törvény 45. §-a szerint melyik adóelszámolás során lehet figyelembe venni az azon szereplő tételt.


  Pénztárgépek, taxaméterek átállítása [módosító törvény 228. § (7) - (8) bekezdés].

  A személytaxi-szolgáltatást nyújtó adóalany köteles a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert az adómérték változása miatt az arra jogosult szervízzel legkésőbb 2006. november 30. napjáig átállíttatni. Az átállításig az adóalanynak nyugtaadási kötelezettségét kézi nyugta kibocsátásával kell teljesítenie.

  Az általános forgalmi adó mértékének kezelésére is alkalmas pénztárgépeket az adóalany köteles az adómérték változása miatt az arra jogosult szervízzel legkésőbb 2006. november 30. napjáig átállíttatni. A számla, egyszerűsített számla adására is alkalmas pénztárgépet alkalmazó adóalany az átállításig a vevő kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát ad.


  Az áfa törvény XIV. fejezetében meghatározott adóelszámolást - a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási módot - alkalmazókra vonatkozó átmeneti rendelkezés [módosító törvény 228. § (10) bekezdés].

  Az az adóalany, aki 2006. szeptember 1. napját megelőzően az áfa törvény XIV. fejezetében meghatározott adózási módot választotta ezen adózási mód alkalmazásával göngyölítetten számított adóját 2006. augusztus 31-ével meg kell állapítania. A különleges adózási módot az eltérő adómérték alá eső terméket is forgalmazó adóalany tovább alkalmazhatja azzal, hogy a hivatkozott időpontban fennálló, leltárral alátámasztott, az 5 %-os adómértéktől eltérő adómérték alá tartozó készletét az általános adómérték alá tartozó 2006. szeptember 1-i nyitókészletnek kell tekinteni.
  ...

  <<Vissza

  2006-08-31 15:19:47 

  Hírlevél
  Név

  E-mail

  Felíratkozom
  Leíratkozom